Welzijn Baarn

Het doel van Welzijn Baarn is simpel; het bevorderen van welzijn voor alle inwoners van de gemeente Baarn. Aan het bevorderen van uw welzijn, kunt u zelf het meeste invloed op uitoefenen. Welzijn Baarn richt zich dan ook op het ontplooien en versterken van de kracht van de burgers, jong en oud. Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan initiatieven en netwerken, verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties en een klimaat te bevorderen waarin de kracht van burgers het meest tot haar recht komt.
Het team Advies en Ondersteuning levert een directe bijdragen aan de doelstelling: ‘meedoen mogelijk maken’ en is hiermee een belangrijke taak binnen onze organisatie. Bij Welzijn Baarn wordt deze functie ingevuld door de ouderenadviseur, de mantelzorgconsulent, het steunpunt voor Maatschappelijke ondersteuning, de coördinator Buurtbemiddeling, sociaal werkers en de jongerencoach. Zij werken hierbij samen met onder andere: Vluchtelingenwerk, Ketenzorg Dementie, SAM2, Lokaal Team, Juridisch loket, ouderenbonden, de voedselbank, creditbank en diverse cliëntenraden. Het team participeert in het Pit-Baarn.
Het team Samenleven en Participatie probeert ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij en dit kunnen blijven doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld het seniorenvervoer, maaltijdenvoorzieningen en de hulpdienst, projecten aan op gebied van Sociaal Isolement/vereenzaming en het ondersteunen aan bewoners en vrijwilligers. Dit team bestaat uit: coördinator dienstverlening, ambulant jongerenwerker, vrijwilligers consulent, vrijwilliger & stage coördinator, wijkwerker en projectmedewerker.
De accommodaties van Welzijn Baarn zijn voor veel mensen ook een startpunt naar hun zoektocht naar informatie. Gebruik makend van de brede kennis van de sociale kaart van Baarn kunnen de medewerkers de gevraagde informatie veelal verschaffen of gericht doorverwijzen naar de juiste instantie.
www.WelzijnBaarn.nl